כריית מידע: מבוא ויישומים תעשייתיים Data Mining: Introduction and Industrial applications

סוג הפעילות

סמינר

מועד הפעילות

11/03/08

מקום הפעילות

מלון דניאל, הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

מטרת הסמינר הקניית ידע בסיסי למשתתפיו בנושא כריית מידע: הגדרות טכנולוגיות, יישומים ואתגרים בתחום.
הסמינר הינו סמינר מבוא, שמטרתו להציג את הבעיות העקריות איתן ניתן להתמודד באמצעות כריית מידע, ולהדגים שיטות לפתרון וישומיהן.
הסמינר יקיף ארבעה נושאים עיקריים, הראשון: קדם-עיבוד – preprocessing - שיטות להכנת נתונים לצורך עיבוד. נושא זה כולל שני נושאים עיקריים: נירמול וזיהוי חריגים. יודגמו שיטות נירמול (z-score) ושיטות זיהוי חריגים פרמטריות (תחת הנחת נורמאליות)  ואפרמטריות (מבוססות שכנים).

נושא שני: clustering (טכניקות אגדים) – קיבוץ נתונים על סמך דמיון פנימי ביניהם. יודגמו שיטות היררכיות ולא היררכיות (k-means) תוצג אפליקציה (instrusion detection) המדגימה את הנושא. נושא שלישי: classification (סיווג) יודגמו מספר גישות  classification: עצי החלטה ID3-ו C5.4 ומבוא -ל Vector Support Machines ויישומן  fraud analysis-ל  נושא רביעי: association - יוצגו שיטות לכריית חוקי הקשר וקבוצות עצמים מקסימאליות וישומן למתן המלצות.

בהמשך יוצגו מספר יישומים תעשייתיים של כריית מידע – שימושי רשתות עצביות מלאכותיות לזיהוי תקלות ייצור בתעשיית האלקטרוניקה ושימוש בטכניקות כריית מידע לאופטימיזציה של ייצור ולאחר מכן יתקיים דיון משותף באתגרים השונים הניצבים בפני החברות המעוניינות ליישם טכנולוגיה זו ובדרכים להתמודד עימם.

סדר היום:

08:45-09:00

התכנסות וכיבוד

09:00-09:45

פתיחה ומבוא לכריית מידע - משה סלם וצבי קופליק

09:45-10:45

כריית מידע - קדם עיבוד (preprocessing stage ) - אילן שמשוני

10:45-11:00

הפסקה

11:00-12:00

כריית מידע - טכניקות אגדים/אשכולות (clustering) - אילן שמשוני

12:00-12:45

כריית מידע - סיווג (classification) - רן וולף

12:45-13:45

הפסקת צהריים  

13:45-15:00 

כריית מידע - חוקי הקשר (association ) - רן וולף

15:00-15:15

הפסקה

15:15-16:15

יישומי כריית מידע בתעשייה

צבי בוגר: יישומי רשתות עצביות מלאכותיות לגילוי תקלות בתעשיית האלקטרוניקה

מרק לסט: שיפור תהליכי ייצור תוך שימוש באלגוריתמי כריית מידע

16:15-17:00

רב שיח אתגרים ביישום כריית מידע בתעשייה

17:00-17:15

סיכום - צבי קופליק

קהל יעד

מנהלי מערכות מידע, מנהלי תוכנה, מנהלי פיתוח, מנהלי פרוייקטים, נציגי חברות תעשייתיות המעוניינים ללמוד ולבחון את התועלת הפוטנציאלית ביישום טכניקות של כריית מידע בארגוניהם.

בברכה

משה סלם - מנכ"ל אילטם