קבוצת עבודה ניהול סיכונים

סוג הפעילות

קבוצות עניין

מועד הפעילות

10/04/11

מקום הפעילות

בית חיל האוויר , הרצליהמפה מצורפת

תיאור המפגש

פיתוח מוצרים חדשים מקוריים כרוך בהתמודדות עם מחסור בידע או בטכנולוגיה. מחסור זה המוגדר כ"פער ידע" מקשה על תכנון הפרויקט. שיטות התכנון הקיימות מניחות, שסדר הפעילויות בפרויקט יהיה בלתי תלוי בפערי הידע. הנחה זו אינה מתקיימת בדרך כלל בפרויקטי פיתוח. שיטת RTA - Risk and Time to Market Analysis, מאפשרת את תכנון הפרויקט, הפחתת הסיכונים סגירת פערי הידע וקיצור הזמן לשוק.

סדר היום:

14:00-14:15

התכנסות

14:15-15:45

בחלק הראשון של ההרצאה יוצגו עקרונות התכנון של פרויקט פיתוח ו RTA - השיטה לתכנון הפרויקט, שתפוקותיה הן: זיהוי פערי הידע וניתוח הסיכונים, הערכות זמן לשוק המשמשות להשוואה בין חלופות וכמובן תכנית הפיתוח של הפרויקט.

15:45-16:00

הפסקת קפה

16:00-17:30

בחלק השני של ההרצאה יוצגו שלבי היישום של השיטה ויודגמו הכלים המשמשים בכל שלב וכן לקחים והמלצות מיישומה.

הערות

נושא הפגישה - RTA - Risk and Time to market Analysis - מתודולוגיה לניתוח סיכונים ותכנון הפרויקט

בברכה

משה סלם  - מנכ"ל אילטם
ד"ר משה ויילר - יו"ר הקבוצה