SE ותכן באינטל – הטוב , הרע והמכוער

חברת אינטל העולמית מתכננת, מייצרת ומשווקת מוצרים המהווים מערכות מורכבות מאוד, ולצורך כך נעזרת בתכן מערכתי מתקדם.
אך ההיסטוריה והמציאות הנוכחית מראים לא רק הצלחות אדירות אלא גם מגבלות בתחום.
בזמן מועט של 20 דקות אנסה להציג את ההצלחות והמגבלות של התכן המערכתי באינטל, ואת הסיבות הפנימיות לשתיהן.


עמיר רהט