מלון דניאל הרצליה | 24 - 25 מרץ 2015

 

נא להעביר את המצגות הסופיות, בתאום עם יושב ראש המושב, לא יאוחר מה- 01.03.2015
את המצגות יש להעביר לכתובת המייל הבאה: incose_il@iltam.org